Play Video

สอบถามราคาตรวจบ้าน

แจ้งข้อมูลตามนี้

การจองตรวจและชำระเงิน

ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงานตรวจ1

หลังจากที่ตรวจบ้านไปแล้วทาง ทีมตรวจจะส่งรายงานให้ภายใน4วันโดยที่ไม่นับวันที่ตรวจ เช่น ตรวจบ้านวันที่ 1 รายงานจะได้วันที่ 5 ก่อนเที่ยงคืน

ตัวอย่างรายงานตรวจ1

หลังจากที่ตรวจบ้านไปแล้วทาง ทีมตรวจจะส่งรายงานให้ภายใน4วันโดยที่ไม่นับวันที่ตรวจ เช่น ตรวจบ้านวันที่ 1 รายงานจะได้วันที่ 5 ก่อนเที่ยงคืน

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (4)

ตัวอย่างรายงานตรวจ2

หลังจากที่ตรวจบ้านไปแล้วทาง ทีมตรวจจะส่งรายงานให้ภายใน2วันโดยที่ไม่นับวันที่ตรวจ เช่น ตรวจบ้านวันที่ 1 รายงานจะได้วันที่ 3 ก่อนเที่ยงคืน

339076352_909263767066429_142348621336395315_n

ตัวอย่างรายงานตรวจ2

หลังจากที่ตรวจบ้านไปแล้วทาง ทีมตรวจจะส่งรายงานให้ภายใน2วันโดยที่ไม่นับวันที่ตรวจ เช่น ตรวจบ้านวันที่ 1 รายงานจะได้วันที่ 3 ก่อนเที่ยงคืน